بعضی ها . . .!

بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی

"تــــــــــــــــــمام" نـــــــــــــــــــــمی شوند!

هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی؛

حضورشان"گــــــــــــــــرم" است ؛ سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم را!

آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدایشان را کــــــــــــــــــــم می آوری!

هر دم هر لحظه "کـــــــــــــــــم" مـــــــی آوریشان!

و اینجا مــــــــــــــــــــن کــــــــــــــم دارمــــــــــت. . .

 

/ 3 نظر / 25 بازدید
fatemeh

vebet ham kheyli khoshjele ham kheyli matalebe ghashang dare[قلب]

هستی

بعضی ها خیلی خوبــــــــــــــــــ هستند[گل]