"ماآذرماهیــــــــــــــــا...!"

 "ما آذَرماهـــــــــــــــــــــــیا. . . !"

گُذشــــــــــت رو خوب بَلَـــــــــــــــــدیم!

گُذَشت اَز بَدیـــــــــــــــــــــــــــها،

تُهمَتــــــــــــــــــــــــــــــها،

اشتباهــــــــات،

گُذَشت اَزاَخمــــــــــــــــها،

دادهــــــــــــــــا،

زیر آبــــــــــــــــی رَفتَن ها،

گُذَشت اَز خیانَت و خیانَت و خیانَت!

اَما این ظاهرِ ماست!

وَقتی دیدین گُذَشتیم،حَتی اَز خیانَت،

بدونید اَز شُما گذَشتیم!ساکِت و آرووووووم!

ما آذَرماهیا هَمونطور که مُحکَم وَفادار می مونیم؛

مُحکَم هَم میریم. . .!


 

گُذَشت کَردَن یه آذَرماهی دوحالَت داره؛


یا اونقَدر دوستت داره که از اشتباهت میگذره. . .


یا اونقَدر اَز چِشمِش اُفتادی که اَز خودت و اشتباهِت،با هَم میگذَره!


آذَرماهیاحَد وَسَط نَدارَن. . .!

 / 0 نظر / 48 بازدید