# پاییز

"فرزندســــــــــــوم پاییز...!"

مَن دُختَــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــر آذَریم! فَـرزَنـد ســــــ ــــــوم پاییز . . . ! حال و اَحوالَــــ ـــــم پاییزیست ! ساعَتی آفتــــــــــابی . . ... ادامه مطلب
/ 151 نظر / 31 بازدید

"ماآذرماهیــــــــــــــــا...!"

 "ما آذَرماهـــــــــــــــــــــــیا. . . !" گُذشــــــــــت رو خوب بَلَـــــــــــــــــدیم! گُذَشت اَز بَدیـــــــــــــــــــــــــــها، تُهمَتــــــــــــــــــــــــــــــها، اشتباهــــــــات، گُذَشت اَزاَخمــــــــــــــــها، دادهــــــــــــــــا، زیر آبــــــــــــــــی رَفتَن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

پاییزدوست داشتنی...!

آدَمهـــــــای دیـــــــارمَن...!   پاییــــــــــــــــــــزرادوســـت دارَند!    پاییــــــــــز....!   زمستـــــــــــانی است که تَـــــــــــــــــب کَرده،    تابستـــــــــــانی است که لَــــــــــــــــــرز کَرده،   بغضی است که رســــــــوب کَرده،   حَرفی است که سکــــــــوت کَرده،   مَن........!   سکـــــــــــــــــــــوت رسوب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید