# رفیق

آمدنی بایدخودش بخواهد....!

بَرسَـــــــــــــرهیچ چیــــــــــــزنمی جَنگَم...! نَه رابطه،نَه دوستی،نَه عشــــــــق! آمَدَنی خودَش می آیَد! اگر بخــــــواهَد. . .! پَنجــــــــــــــــره چشمَت رابازمیکنَــــــــــد، دیواردلَت رامی کوبَـــــــــــــــد! جَنــــــــگ نمی خواهَد. . .! آمَدنی ... ادامه مطلب
/ 162 نظر / 37 بازدید

♥ زادروزت خجسته باد!♥

 امروزخورشیـدشادمانه ترین طلوعش راخواهدکرد ودنیارنگ دیگری خواهدگرفت! قلـبهابه مناسبت آمدنت خوش آمدخواهندگفت!   فرشته ی آسمانی سالروززمینی شدنت مبارک!     روزی که به دنیاآمدی هرگزنمیدانستی زمانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 344 بازدید

فقط همین!

گاهی حضور بعضی دوستانمان را میخواهیم؛ نه برای تنهایی! نه برای توجــــــــــه! نه برای پـــــــرکردن وقـــت! نه برای خنــــــــــداندنمـــــــــان! نه از روی اجــــــــــبار و رفع ... ادامه مطلب
/ 217 نظر / 19 بازدید

رفیـــــــــــــق اونه که؟!

رَفـــیق اونیـــــــــــــــــــه کِـــه تا دیــد نــاراحَــــــتی :بگــــــــــــــــــــــــــه !؟!بــــــاز چــــــــــــــــــــــــــه مَــرگِته نِــــــــــــکبَت  
/ 46 نظر / 99 بازدید

بعضی ها . . .!

بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی "تــــــــــــــــــمام" نـــــــــــــــــــــمی شوند! هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی؛ حضورشان"گــــــــــــــــرم" است ؛ سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید