# تنهایی

آمدنی بایدخودش بخواهد....!

بَرسَـــــــــــــرهیچ چیــــــــــــزنمی جَنگَم...! نَه رابطه،نَه دوستی،نَه عشــــــــق! آمَدَنی خودَش می آیَد! اگر بخــــــواهَد. . .! پَنجــــــــــــــــره چشمَت رابازمیکنَــــــــــد، دیواردلَت رامی کوبَـــــــــــــــد! جَنــــــــگ نمی خواهَد. . .! آمَدنی ... ادامه مطلب
/ 162 نظر / 37 بازدید

پاییزدوست داشتنی...!

آدَمهـــــــای دیـــــــارمَن...!   پاییــــــــــــــــــــزرادوســـت دارَند!    پاییــــــــــز....!   زمستـــــــــــانی است که تَـــــــــــــــــب کَرده،    تابستـــــــــــانی است که لَــــــــــــــــــرز کَرده،   بغضی است که رســــــــوب کَرده،   حَرفی است که سکــــــــوت کَرده،   مَن........!   سکـــــــــــــــــــــوت رسوب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید