پاییزدوست داشتنی...!

آدَمهـــــــای دیـــــــارمَن...!

 

پاییــــــــــــــــــــزرادوســـت دارَند!

 

 پاییــــــــــز....!

 

زمستـــــــــــانی است که تَـــــــــــــــــب کَرده، 

 

تابستـــــــــــانی است که لَــــــــــــــــــرز کَرده،

 

بغضی است که رســــــــوب کَرده،

 

حَرفی است که سکــــــــوت کَرده،

 

مَن........!

 

سکـــــــــــــــــــــوت رسوب کَرده،

 

درتَب ولَرزه پاییزرامی پَرَستَم!

 

پـــــــــــــــاییز....! 

 

عروس تَمام فَصل های زندگی است!

 

یادم باشَـــــــــــــــــــــد،

 

پاییزکه رسید....؛

 

له نکنم بَرگ هایی را که،

 

روزی هزاران بارنفس ارزانی ام می کَردند!

 

پاییــــــــــزتان مملو ازشـــــــادی!

 

/ 0 نظر / 16 بازدید