"فقط یه آذرماهی...!"

فَــــقط یه آذَر ماهــ ــی مــــی تونه. . . ؛
مَغـــــــ ـــــــرور باشه اَما کَسی رو تَحقیر نَکنه. . .!
شوخ و شیــــــ ــــــرین زَبون باشه اَما اَهل لودگی نَباشه. . .!
غَمگین و تَنــــــــــ ــــــــها باشه اَما کَسی مُتوَجه ی تَنهاییش نَشه. . .!
تو اوج غَــــــــــــ ــــــــــم و غُصه باشه اَما بـــــــــــــــــاز به دیگَران روحیه بده. . .!
تو سَخت تَرین مَسیرا گام بَرداره و اُمیـــــ ـــدش به کسی جُز خُـــــــــــــــدا نَباشه. . .!

 

 

آهـــــــ ــــــای اونـــــــــــایی کــــه یکـــــــــ ـــــــــی دوستـــ ــون داره !

 

دِلِتـ ــــون بِســ ــوزه مــاآذَرماهیـــ ـــــــارو هَمـــــ ـــــه دوســ ـــت دارَن !

 


/ 0 نظر / 290 بازدید